Tiến độ thi công dự án 15/10/2018

Tiến độ thi công dự án ngày 16/10/2018